1. บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

196/8-12 ซอยประดิพัทธ์ 14 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ดำเนินการเกี่ยวกับงานให้บริการทดสอบทางวิศวกรรมโยธา เช่น งานเจาะสำรวจดิน งานทดสอบปฐพีกลศาสตร์ในสนาม งานทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม งานทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพ และงานติดตั้งเครื่องมือวัด เป็นต้น

02-270-8899 
https://www.sts.co.th


1.1  ส่วนธุรกิจเจาะสำรวจดิน และทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์ / งานทดสอบ Field Density และทดสอบห้องปฏิบัติการ
      ชื่อผู้ติดต่อ : คุณละออง เพ็ญภาคกุล
      02-270-8899  ต่อ 311, 063-203-7454
      Fax : 02-279-3422
      Email : [email protected], [email protected]
 
1.2  ส่วนธุรกิจทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพ
      ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเจริญ อินดา  
      02-270-8899 ต่อ 511-515, 086-342-9531
      Fax : 02-279-8507
      Email : [email protected]

1.3  ส่วนธุรกิจทดสอบเสาเข็ม
      ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธนบัตร  เอื้อวรกุลชัย 
      02-270-8899 ต่อ 512, 513, 518, 520, 521
      Fax : 02-158-0198
      Email : [email protected] 

1.4  ส่วนธุรกิจเครื่องมือวัดทางธรณีเทคนิค
      ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอานันท์  ออประยูร 
      02-270-8899  ต่อ 252, 081-817-8847
      Fax: 02-271-0020
      Email : [email protected]

1.5  ส่วนธุรกิจตรวจวัดทางวิศวกรรมโยธา
      ชื่อผู้ติดต่อ : คุณชลิต  อินทรัตน์ชัยกิจ 
      02-270-8899 ต่อ 545, 061-014-8936
      Fax : 02-278-1178
      Email : [email protected]

1.6  ส่วนธุรกิจสำรวจและทดสอบโครงสร้างพื้นฐาน
      ชื่อผู้ติดต่อ : คุณนภัสพงศ์  จงใจวาณิชย์กิจ 
      02-270-8899 ต่อ 505, 506, 086-342-9532
      Fax : 02-279-8507
      Email : [email protected]

1.7  ส่วนธุรกิจทดสอบโครงสร้าง
      ชื่อผู้ติดต่อ : คุณจุลเศรษฐ์  กฤษณะภักดี 
      02-270-8899 ต่อ 503, 509, 086-342-9536
      Fax : 02-279-8507
      Email : [email protected]
Pile Testing Business Unit

570 เทศบาลนิมิตเหนือ ซอย 12 แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 2. บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด


196/10-12 ซ.ประดิพัทธ์ 14 ถ.ประดิพัทธ์ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ดำเนินการเกี่ยวกับงานศึกษาวิจัย งานสำรวจออกแบบ งานควบคุมงานก่อสร้าง งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยเฉพาะโครงการของหน่วยงานราชการ อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมขนส่งทางอากาศ เป็นต้น

02-270-8899
Fax : 02-271-0020
https://www.sts.co.th

2.1  ส่วนงานออกแบบด้านวิศวกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอรรณพ  ติยะจามร 
02-270-8899  ต่อ 401,412-413
Fax : 02-279-8170
Email : [email protected]

2.2  ส่วนงานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศและGIS
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอรรณพ  ติยะจามร 
02-270-8899  ต่อ 401,412,413,422
Fax : 02-279-8170 
Email : [email protected]

2.3  ส่วนงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณภูมินทร์  ทรงไพบูลย์
02-270-8899 ต่อ 402-403
Fax : 02-279-8170
Email : [email protected] , [email protected]
3. บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด


3/23 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน-ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพน้ำ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน นิเวศวิทยาทางน้ำ การตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน และงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม

02-106-2514
Fax : 02-106-2513
https://www.sts.co.th

3.1 งานด้านสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุวัชร์ บัวแย้ม 
02-106-2514
Fax : 02-1062513
Email : [email protected]
4. บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัด

71/7-8 ถ.แยกเกษตรนวมินทร์ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
ดำเนินงานเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องมือทดสอบวัสดุในทุกสาขาของงานวิศวกรรมโยธา
02-907 4820
Fax : 02-907 4821
http://www.soiltest.co.th

4.1 Testing Equipment Supply
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณภาณุ  ทรงไพบูลย์
02-907-4820 
Fax : 02-907-4821
Email : [email protected]