งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Pile Integrity Test)

        เป็นการทดสอบเพื่อประเมินสภาพความสมบูรณ์ของเสาเข็ม เพื่อทำให้ทราบถึงสภาพความสมบูรณ์ของโครงสร้างเสาเข็ม เนื่องจากเสาเข็มที่มีสภาพไม่สมบูรณ์เกินกว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการยอมรับ อาจส่งผลต่อความสามารถในการรับน้ำหนักไปด้วย การทดสอบดังกล่าวมีทั้งการทดสอบที่ใช้คลื่นความเค้น(Stress Wave) ในการทดสอบ ได้แก่ Low Strain Integrity Test (Seismic Test), Side Echo Test และ Single Shock End Test และการทดสอบที่ใช้คลื่นเสียง (Ultra Sonic Pulse) ในการตรวจสอบ ได้แก่ Cross Hole Sonic Logging Test 


Low Strain Integrity Test (Seismic Test)

        การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธีการส่งคลื่นความเค้น (Stress Wave) ผ่านลงไปในตัวเสาเข็มแล้วบันทึกสัญญาณสะท้อนกลับนำมาวิเคราะห์แปรผล การทดสอบด้วยวิธีการดังกล่าวนี้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการทดสอบที่สะดวกและรวดเร็วเสียค่าใช้จ่ายต่ำกว่าวิธีการทดสอบแบบอื่น ๆ หากมีการเตรียมการที่ดีอาจสามารถทดสอบได้มากกว่า 100 ต้นต่อวัน สามารถใช้ได้ทั้งเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, เสาเข็มเจาะหล่อในที่และเสาเข็มเหล็กแบบต่างๆ เสาเข็มทดสอบจะถูกตอกด้วยค้อนทดสอบ แรงกระแทกที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดคลื่นความเค้นอัด (Compression Wave) วิ่งผ่านลงไปในตัวเสาเข็มหากเกิดความไม่ต่อเนื่องขึ้นในหน้าตัดของเสาเข็ม เกิดรอยแตกร้าวหรือคอนกรีตสภาพไม่ดี หรือพบปลายเสาเข็มคลื่นสัญญาณดังกล่าวจะเกิดการสะท้อนกลับและถูกบันทึกไว้โดยละเอียดและแปลงสัญญาณให้อยู่ในรูปของความเร็ว (Velocity) กับเวลา (Time) เพื่อนำมาแปรผลต่อไป การทดสอบดังกล่าวนี้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D-5882: Standard Test Method for Low Strain Integrity Testing of Piles นอกจากนี้ส่วนงานดังกล่าวยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งเป็นบริษัททดสอบเสาเข็มรายแรกและรายเดียวที่ได้รับการรับรองในส่วนนี้
 
         

Side Echo Test

        การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มทางด้านข้าง (Side Echo Test) เป็นการทดสอบที่พัฒนามาจากการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ด้วยวิธี Seismic Integrity Test ทั่วไป เพื่อให้สามารถทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มในกรณีที่ไม่สามารถติดหัววัดสัญญาณที่หัวเสาเข็มได้ เช่นกรณีที่มีโครงสร้างด้านบนอยู่เหนือหัวเสาเข็มทดสอบแล้ว เพื่อทดสอบประเมินความสมบูรณ์ของเสาเข็ม รวมไปถึงสามารถประเมินความยาวเสาเข็มได้ (ในกรณีที่พบสัญญาณสะท้อนกลับที่ปลายเข็มอย่างชัดเจน)
 
.        

Single Shock End Test

        การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Single Shock End Test เป็นการทดสอบในลักษณะเช่นเดียวกับการทดสอบ Low Strain Integrity Test (Seismic Test) แต่จะปรับเปลี่ยนเครื่องมือทดสอบให้สามารถตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตบริเวณหรือใกล้เคียงหัวเสาเข็มทดสอบได้ ซึ่งเป็นข้อจำกัดและอาจไม่ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตบริเวณหรือใกล้เคียงหัวเสาเข็มทดสอบได้แน่ชัดด้วยวิธีการ Low Strain Integrity Test (Seismic Test) การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Single Shock End Test เป็นการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D-5882: Standard Test Method for Low Strain Integrity Testing of Piles เช่นเดียวกับการทดสอบ Low Strain Integrity Test (Seismic Test)
 
     

Cross Hole Sonic Logging Test

        การทดสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างเสาเข็มด้วยวิธี Cross Hole Sonic Logging เป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของเนื้อคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM D-6760 โดยการส่งผ่านคลื่นเสียง (Ultra Sonic Pulse) จากหัวส่งสัญญาณไปยังหัวรับสัญญาณ โดยที่ระยะเวลาที่คลื่นใช้ในการเดินทางผ่านเนื้อคอนกรีตที่มีคุณสมบัติคงที่จะมีค่าเท่ากันตลอดช่วงความยาวเข็ม แต่ในกรณีที่ช่วงใดช่วงหนึ่งมีสภาพเนื้อคอนกรีตเปลี่ยนแปลงไป ระยะเวลาที่คลื่นใช้ในการเดินทางจากหัวส่งสัญญาณไปยังตัวรับสัญญาณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากความเร็วคลื่นที่ใช้ในการเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลง การทดสอบด้วยวิธีดังกล่าวนี้เป็นวิธีการทดสอบที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีการทดสอบที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถทำการทดสอบได้โดยตลอดทั้งต้น การทดสอบด้วยวิธีดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ทั้งในโครงสร้างเสาเข็มเจาะ, Caisson, เสาเข็ม Barrette และโครงสร้างกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall)
 
           

 .          

รูปเพิ่มเติม