งานบริหารและควบคุมการก่อสร้าง
 

โครงการก่อสร้างเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ทั้งเวลาและงบประมาณ การมีวิศวกรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ช่วยให้คำแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การคิดราคา การจัดจ้างผู้รับเหมา การควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจรับงานอย่างเป็นระบบนั้น ช่วยให้เจ้าของโครงการได้รับผลงานตรงตามรูปแบบที่ต้องการอย่างมีมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณที่กำหนดแล้วเสร็จทันตามแผนงานที่วางไว้ ขอบเขตของงานบริหารงานก่อสร้าง  คือการรับผิดชอบในการวางแผนงาน และกำกับดูแลให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้องตามรูปแบบได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ตลอดจนควบคุมการใช้ทรัพยากรและเวลาให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยได้นำโปรแกรม BIM มาใช้ช่วยในงานออกแบบหรือตรวจสอบแบบที่ได้ออกแบบไว้แล้วซึ่งจะสามารถแสดงให้เห็นข้อขัดแย้งกันของแบบแต่ละระบบเมื่อนำมารวมกันทำให้มีการแก้ไขแบบได้รวดเร็วขึ้น โดยขอบเขตงานที่บริษัทสามารถรับเป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างได้แก่ อาคารทั่วไป อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน อพาร์ทเม้นท์ คอนโด  ทั้งงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรมและงานระบบ โดยมีการดำเนินงานแบ่งเป็น  3 ช่วง ดังนี้

 

ช่วงก่อนการก่อสร้าง 
 
1. มีบริการตรวจสอบแบบและเปรียบเทียบแบบแต่ละระบบก่อนงานก่อสร้าง หากพบข้อขัดแย้งจะรายงานให้เจ้าของโครงการทราบเพื่อทำการแก้ไขแบบต่อไป
2. มีบริการตรวจสอบปริมาณและประมาณราคาทั้งที่ได้จัดทำไว้แล้วหรือจัดทำปริมาณและประมาณราคาใหม่ทั้งหมด
3. จัดเตรียมเอกสารสำหรับจัดทำเอกสารประกวดราคา จัดเตรียมสัญญาจ้างต่างๆ
4. ดำเนินการจัดประกวดคัดเลือกผู้รับเหมา เปรียบเทียบราคาและให้คำแนะนำเสนอแนะต่อเจ้าของโครงการในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง
 

 

ช่วงระหว่างงานก่อสร้าง 
 
จัดทีมงานบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ประจำสถานที่ก่อสร้าง ให้ครบถ้วนต่อการดำเนินงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการตามเอกสารเสนอแผนกำลังคนแนบสัญญา 
จัดการประชุมโครงการประจำสัปดาห์ (Project Weekly Meeting) ระหว่าง ตัวแทนผู้ว่าจ้าง  ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างก่อสร้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พร้อมทั้งทำบันทึกรายงานการประชุม เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วตามเป้าหมายของโครงการที่วางแผนไว้
กำหนดรูปแบบและขั้นตอนการประสานงานระหว่างแต่ละฝ่าย ได้แก่ ผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ออกแบบ และผู้รับจ้าง
►►
จัดทำสรุปรายงานการดำเนินการโครงการ (Project Report) หรือบันทึกความก้าวหน้าของงานในรูปแบบ รายงานประจำวันวัน รายงานประชุมประจำสัปดาห์ และรายงานความคืบหน้าประจำเดือน พร้อมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
ตรวจสอบและอนุมัติแผนดำเนินงานการก่อสร้าง บุคลากร กำลังคนและเครื่องจักรของผู้รับจ้าง
พิจารณาอนุมัติการดำเนินการของผู้รับจ้างในขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้
►►
การขอใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆในโครงการ
การเสนอแบบรายละเอียดก่อนเริ่มการก่อสร้าง Shop Drawing
การก่อสร้างในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดหรือตามมาตรฐานการติดตั้งของบริษัทผู้ผลิต
►►
ตรวจสอบผลการทำงานของผู้รับจ้างก่อสร้างในแต่ละงวด โดยตรวจสอบผลงานให้ได้คุณภาพและปริมาณถูกต้องตามแบบ และรายการก่อสร้างที่ระบุไว้ในสัญญาก่อสร้าง ดำเนินการตรวจรับและพิจารณาอนุมัติการเบิกงวดงานของผู้รับจ้างในแต่ละงวด
ทดสอบระบบต่างๆก่อนการตรวจรับงานงวดสุดท้าย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ
จัดทำรายการงานข้อบกพร่องของงานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ (Punch List) พร้อมควบคุมและตรวจสอบให้ดำเนินการจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้าย


                                                                         

ช่วงหลังงานก่อสร้าง 
 
1. รวบรวมเอกสาร แบบก่อสร้างจริง คู่มือการใช้อุปกรณ์ต่างๆในโครงการฯและชุดกุญแจ ให้แก่เจ้าของโครงการฯ
2. มีบริการตรวจสอบความชำรุดในระหว่างประกันผลงาน และก่อนหมดประกันเพื่อพิจารณาคืนเงินประกันผลงาน (Option)
 รูปเพิ่มเติม