“ The Leader in Engineering Service Consultants ”

  • 02 270 8899
ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

1. เคลียร์ข้อมูลวงรอบ ระดับ แบบ Echo GNSS และ Drone
2. วางแผนการทำงาน และมอบหมายงานให้กับทีมงาน
3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

1 อัตรา

ตามโครงสร้างบริษัท

บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

1. ออกใบแจ้งหนี้ พร้อมลงสมุดควบคุมการออกใบแจ้งหนี้ และตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่มีเพิ่มเติม 
2. สรุปยอดใบแจ้งหนี้ที่ออกในแต่ละเดือน และตรวจสอบความถูกต้องของสถานะใน JCV กับ ERP
3. ออกใบส่งของ/ใบกำกับภาษี และออกใบลดหนี้

1 อัตรา

ตามโครงสร้างบริษัท

บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปทุมธานี

1. ดูเเลต้นไม้ เเละภูมิทัศน์ ตัดเเต่ง ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ภายในพื้นที่
2. จัดเก็บ เเละรักษาอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงาน
3. ดูเเลทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง

1 อัตรา

ตามโครงสร้างบริษัท

บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

1. ดำเนินการวิเคราะห์ แปลผลสำรวจและทดสอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทำรายงานผลการสำรวจ
3. ประสานงานกับส่วนงานสำรวจ เพื่อรับและติดตามข้อมูลการทดสอบ และตรวจสอบผลการทดสอบ

1 อัตรา

ตามโครงสร้างบริษัท

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

1. ตรวจสอบ ควบคุมการทำงานด้านโยธาของผู้รับจ้างก่อสร้าง
2. ควบคุมเเละติดตามตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา
3. ตรวจสอบปริมาณงานและควบคุมคุณภาพของผู้รับเหมา

1 อัตรา

ตามโครงสร้างบริษัท

บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

1. จัดเก็บใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญาจ้าง
2. จัดทำบัญทึกรายจ่ายโครงการ
3. ตรวจสอบบัญชีด้านรายจ่ายในรูปแบบของเงินสดย่อยพร้อม ลิงค์ VAT ลิงค์ภาษี หัก

1 อัตรา

ตามโครงสร้างบริษัท

บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปทุมธานี

1. ทำหน้าที่ช่วยงานในทีมเจาะสำรวจดิน ในหน้าที่ต่างๆ ที่ช่างเจาะ หรือช่างเทคนิคมอบหมาย
2. ดูแลทำความความสะอาด บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
3. ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานหลังการทำงาน ทุกวันก่อนกลับ

หลาย อัตรา

ตามโครงสร้างบริษัท

บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

1. ทำงานภาคสนาม เช่น งานติดตั้งเครื่องมือ, งานตรวจวัดทางวิศวกรรมโยธา ตามที่ได้รับคำสั่งมาจากหัวหน้างาน
2. ดูแล อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในงานภาคสนามให้พร้อมใช้งานเสมอ
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลาย อัตรา

ตามโครงสร้างบริษัท