“ The Leader in Engineering Service Consultants ”

  • 02 270 8899
กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2567
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 5 พื้นที่ชายฝั่งทะเลตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ระยะที่ 2)
ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดพังตรี ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 5 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านท้องโตนด ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
STS Group มอบปฏิทินไม่ใช้แล้ว ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านบน (T4)
พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณปากคลองบางกุฬา ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง อย่างเป็นระบบในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านบน (T4)
พื้นที่ชายหาดปึกเตียน ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านบน (T4)
พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านโตนดน้อย ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตอนบน (T3) พื้นที่ชายฝั่งตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ศาลเจ้าแป๊ะกง หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตอนบน (T3) พื้นที่ชายฝั่งตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00–16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 5 พื้นที่ชายฝั่งทะเลตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ระยะที่ 2)พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านท้องโตนด ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดพังตรี ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 5 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านท้องโตนด ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และประสานงานการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3 และรับฟังข้อคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่เพื่อประกอบการศึกษาออกแบบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมทรายชายหาดส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณหาดบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางเสร่คงคาราม (วัดหลวงพ่อทองอยู่) ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี