งานทดสอบในห้องปฏิบัติการ

        ส่วนงานเจาะสำรวจดิน และทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์ บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีบริการทดสอบในห้องปฎิบัติการทางปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanic Laboratory) งานทดสอบดิน (Soil Testing) งานทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น หินคลุก ดินลูกรัง และทราย (Material Testing) ด้วยเครื่องมือทดสอบคุณภาพสูงจากยุโรป และสหรัฐอเมริกา ผลการทดสอบมีความถูกต้อง เที่ยงตรง งานทดสอบดำเนินการตามขั้นตอนมาตรฐาน ASTM โดยวิศวกรและเจ้าหน้าที่ทดสอบที่มีประสบการณ์ ทำให้ข้อมูลคุณสมบัติของดินจากการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการออกแบบหรือควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานทดสอบที่ทางบริษัทให้บริการมีดังนี้
 


 

        3.1. การจำแนกประเภทของดิน (Soil Classification)

        3.2. การทดสอบการบดอัดของดิน (Soil Compaction)

        3.3. การทดสอบหาค่า CBR (California Bearing Ratio)

        3.4. การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน (Permeability Test)

        3.5. การทดสอบการทรุดตัวของดิน (Consolidation Test)

        3.6. การทดสอบ Constant Rate of Strain (CRS)

        3.7. การทดสอบด้านกำลังรับแรงเฉือนของดิน Shear Strength
                 3.7.1. Unconfined Compression Test
                3.7.2. Direct Shear Test               
                 3.7.3. Triaxial Test (UU, CU, CD)