งานทดสอบประเมินความยาวของเสาเข็มหรือโครงสร้างใต้ดิน (Parallel Seismic Test)


        การทดสอบแบบ Parallel Seismic เป็นวิธีการทดสอบเพื่อประเมินหาความยาวและความสมบูรณ์ของเสาเข็ม โดยการตรวจวัดค่าเวลา (Transit time) ที่คลื่นความเค้น (Stress Wave) ใช้ในการเคลื่อนที่ จากตำแหน่งกำเนิดวิ่งผ่านเข้าไปในโครงสร้างเสาเข็มทดสอบและส่งผ่านไปยังหัวรับสัญญาณที่อยู่ในท่อ PVC ซึ่งติดตั้งไว้ขนานกับเสาเข็มทดสอบตามแนวยาว ช่วงเวลาที่คลื่นความเค้นเคลื่อนที่ในเสาเข็มจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความยาวของเสาเข็มทดสอบ โดยในการตรวจวัดจะทำการตรวจวัดเวลาที่คลื่นใช้ในการเคลื่อนที่ที่ระดับความลึกต่างๆ ของตัวรับสัญญาณ ซึ่งจะสามารถหาความต่อเนื่องของเนื้อคอนกรีตที่ระดับความลึกต่างๆได้ ในกรณีที่หัววัดคลื่นสัญญาณอยู่ในตำแหน่งเคลื่อนที่จากปลายเสาเข็มขึ้นมาและไม่ปรากฏว่าเสาเข็มมีความเสียหายขนาดรุนแรงระยะเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ไปยังตัวรับสัญญาณจะมีค่าแปรเปลี่ยนตามไปด้วย