งานตรวจสอบโครงสร้าง

งานตรวจสอบสอบโครงสร้าง เอส ที เอส ให้บริการทดสอบคุณสมบัติและค่ากำลังวัสดุ ตรวจสอบโครงสร้างทั้งโครงสร้างคอนกรีตเหล็กเสริม (คสล.) และโครงสร้างเหล็กรูปพรรณด้วย เครื่องมือทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ที่ทันสมัยต่างๆตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ


  • การทดสอบประเมินค่ากำลังอัดคอนกรีตด้วยวิธี Core sampling & compression test, Rebound hammer test, Ultrasonic pulse test และ Capo test เป็นต้น   
 
         
 
การเจาะเก็บแท่งตัวอย่างคอนกรีต และการทดสอบคอนกรีตด้วยวิธี UPT โครงการ IRPC จ.ระยอง

       
 
การทดสอบด้วยวิธี Rebound Hammer และ UPT โครงการ TEIJIN จ.พระนครศรีอยุธยา
  • การทดสอบประเมินแรงยึดเหนี่ยวของรอยต่อวัสดุ ด้วยวิธี Bond test  
 
        

การทดสอบ Bond Test โครงการ อาคารเบญจจินดา กรุงเทพมหานคร
  • การทดสอบประเมินความสมบูรณ์ของเนื้อคอนกรีต(Concrete integrity) ด้วยคลื่นความถี่สูง(UPT) Impact echo test และ Pundit live
 
         
           ทดสอบความสมบูรณ์ของเนื้อคอนกรีตด้วยคลื่นความถี่สูง                              ทดสอบความสมบูรณ์ของเนื้อคอนกรีตด้วยเครื่อง Pundit Live
            โครงการ อาคารเบญจจินดา กรุงเทพมหานคร                                                                                โครงการ Land Mark ประเทศเมียนม่า

  • การสำรวจหาขนาดตำแหน่ง จำนวนของเหล็กเสริม และระยะคอนกรีตหุ้ม ด้วยเครื่อง Ferro scan
 
         

การสำรวจด้วยเครื่อง Ferro Scan โครงการ Ajinomoto KPP จ. กำแพงเพชร
  • การทดสอบประเมินค่ากำลังรับแรงดึงของเหล็กเสริมและเหล็กรูปพรรณ ด้วยวิธี conventional test(ตัดตัวอย่างมาทดสอบ) และวิธีHardness test เป็นต้น
 
          

การทดสอบด้วยวิธี Hardness Test โครงการ Nsspt จ. ระยอง
  • การทดสอบประเมินหาระยะแทรกซึมของสารประกอบต่างๆ อาทิ คาร์บอเนชั่น คลอไรด์ และซัลเฟต ในเนื้อคอนกรีต  
 
            
การเจาะเก็บผงเนื้อคอนกรีต  เพื่อทดสอบการแทรกซึมทางเคมี โครงการ Ajinomoto KPP จ. กำแพงเพชร
  • การทดสอบประเมินแนวโน้มการเกิดสนิมด้วยวิธี Half cell potential
 
          
การทดสอบแนวโน้มการเกิดสนิมด้วยวิธี Half-cell  potential โครงการ โรงพยาบาลบำรุงเมือง กรุงเทพมหานคร
  • การทดสอบและตรวจวัดพฤติกรรมขณะรับน้ำหนักบรรทุกขององค์อาคารต่างๆด้วยวิธี Full Scale Load Test ตามมาตรฐาน ACI 318 หรือ วสท 1008  
 
          

ทดสอบ Full Scale Load Test โครงการ อาคารศูนย์เก็บและกระจายวัสดุก่อสร้าง Logistic สมุทรปราการ
 
          

ทดสอบ Full Scale Load Test โครงการ Royal Sport Club กรุงเทพมหานคร
  • การขุดสำรวจหารายละเอียดฐานรากและขนาดของเสาเข็ม รวมทั้งการทดสอบประเมินความยาวเสาเข็มด้วยวิธี Side echo test และ Parallel seismic test
           

           
 
          

การสำรวจรายละเอียดฐานรากและประเมินความยาวเสาเข็มด้วยวิธี Side Echo Test โครงการ Denso จ.สมุทรปาการ
  • การสำรวจประเมินแนวโน้มการทรุดตัวต่างระดับของอาคาร(Differential Settlement) ด้วยการสำรวจรังวัดค่าระดับด้วยกล้องระดับความละเอียดสูง ร่วมกับการวิเคราะห์ด้วยวิธีสหสัมพันธ์เชิงเส้น
 
           
การสำรวจระนาบอาคารด้วยกล้องระดับความละเอียดสูง โครงการ New BSI จ.ปทุมธานี