หน่วยธุรกิจทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพ

หน่วยธุรกิจทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพของงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธาเป็นงานบริการอีกประเภทหนึ่งที่ เอส ที เอส มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน และเป็นที่เชื่อถือและยอมรับในฐานะผู้ตรวจสอบบุคคลที่สาม (Third party) มาโดยตลอด ในปัจจุบัน เอส ที เอส ให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพอาคารและสิ่งก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธาหลายๆลักษณะ อาทิ


  • ตรวจรับรองความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายหลังที่ก่อสร้างแล้วเสร็จหรืออาคารที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ทิ้งร้างไว้ช่วงเวลาหนึ่งและต้องการกลับมาก่อสร้างต่อหรือกรณีที่ต้องการเปลี่ยนการใช้งาน หรือ ต่อเติมเพิ่มพื้นที่ใช้งาน เป็นต้น
  • ตรวจรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคารสูง กรณีที่เกิดแผ่นดินไหวและ/หรือแรงลมวิกฤต รวมทั้งการตรวจวัดพฤติกรรมของอาคารสูงจากกรณีข้างต้น 

 

    

การตรวจสอบโครงสร้างเดิม ด้วยเครื่องทดสอบแบบไม่ทำลายต่าง ๆ เพื่อรับรองคุณภาพของอาคาร ที่ก่อสร้างทิ้งร้างไว้เป็นเวลานาน       
 


  • ตรวจรับรองความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างขนาดใหญ่ต่าง ๆ อาทิ เขื่อน สะพาน ถนน และทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดของท่าอากาศยาน เป็นต้น ทั้งกรณีที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและกรณีที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน
 

            

      การตรวจสอบด้วยเครื่อง Heavy Weight Deflectormeter  (HWD)               การตรวจสอบด้วยเครื่อง Ground Penetration Radar (GPR)
                             เพื่อรับรองคุณภาพของโครงสร้างและผิวทางของ                                                 เพื่อรับรองความมั่นคงแข็งแรงของลานกองตู้คอนเทนเนอร์
                         ลานจอดท่าอากาศยาน SAT1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                      

  • ตรวจรับรองคุณภาพงานถมดินปรับพื้นที่รวมทั้งให้คำแนะนำปรับปรุง/แก้ไขให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

 

.      

                  การตรวจสอบด้วยเครื่อง Light Weight Deflectormeter (LWD)
                  เพื่อรับรองคุณภาพของการบดอัดดินฐานรากกังหันลมขนาดใหญ่ 

  • ตรวจรับรองความมั่นคง ปลอดภัยของลาดเชิงเขาก่อนและภายหลังการปรับแต่งความลาดชันตามที่ออกแบบไว้ รวมทั้งตรวจรับรองความมั่นคงแข็งแรงของฐานรากอาคารที่ก่อสร้างบนลาดเชิงเขา
  • ตรวจรับรองความมั่นคง แข็งแรงของชั้นดิน/หินฐานราก ในการรับน้ำหนักบรรทุกโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก

   การสำรวจสภาพชั้นฐานรากด้วยเครื่อง Image resistivity
เพื่อประเมินความเสี่ยงในการก่อสร้างฐานรากของทางหลวงหมายเลข 6
  • ตรวจประเมินความมั่นคงของพื้น Post tension ภายหลังการใช้งานมาเป็นเวลานาน

  • ตรวจรับรองคุณภาพของงานซ่อมแซมความเสียหายของโครงสร้างทั้งกรณีโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กรูปพรรณเป็นต้น


นอกจากนี้ เอส ที เอส ยังให้บริการตรวจรับรองคุณภาพและความมั่นคงแข็งแรงของชิ้นส่วนโครงสร้าง และชิ้นส่วนงานตกแต่งทางสถาปัตยกรรมต่างๆ อาทิ รางกันตก ผนังcurtain wall แผงparapet คาน transfer และคานยื่นขนาดใหญ่ เป็นต้น

 

     

     การทดสอบด้วยวิธี Full Scale Load Test 

เพื่อรับรองความแข็งแรงของราวและผนังกันตก ของอาคารสถานีกลาง บางซื่อ การรถไฟแห่งประเทศไทย


เอส ที เอส ให้บริการตรวจรับรองคุณภาพข้างต้นด้วยเครื่องมือสำรวจและทดสอบต่าง ๆที่ทันสมัย อาทิเครื่องสแกนตำแหน่งและขนาดองค์อาคารแบบสามมิติ เครื่องทดสอบ falling weight deflectormeter (FWD) ขนาดต่าง ๆ เครื่องสำรวจโครงสร้างด้วยคลื่นเรดาห์ (GPR) เครื่องมือทดสอบด้าน Geophysic สำหรับงานชั้นดิน/หินฐานรากและชุดอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมของโครงสร้างทั้งด้านสถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ เป็นต้น
 
การตรวจรับรองคุณภาพลักษณะต่างๆ ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น นอกจากจะทำให้เจ้าของอาคารและผู้ใช้งานมีความมั่นใจในความมั่นคง ปลอดภัยในการใช้งานแล้วยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในอนาคตและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างดี