งานบริการติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติ

เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน คือ เครื่องมือที่ใช้ติดตั้งในตัวเขื่อนเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของเขื่อนระหว่างการก่อสร้าง และภายหลังจากการกักเก็บน้ำ โดยเขื่อนขนาดเล็ก จะนิยมใช้การตรวจวัดแบบอาศัยคนอ่านค่า(Manual Reading) ส่วนเขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ นิยมใช้การตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Automatic Reading)

3.1 เครื่องมือวัดระดับน้ำและแรงดันน้ำ  บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำ (Observation Well) เพื่อตรวจสอบหาค่าระดับน้ำใต้ดิน, เครื่องมือวัดแรงดันน้ำใต้ตัวเขื่อน (Piezometer) สำหรับตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ (Pore Water Pressure), เครื่องมือวัดระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ, เครื่องมือวัดอัตรการซึมผ่านตัวเขื่อนและฐานราก (Seepage Flowmeter)
 

        

 
 

3.2 เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของเขื่อน   เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของเขื่อนในแนวราบ เพื่อตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดินที่อยู่ลึกลงไปใต้เขื่อน (Vertical Inclinometer), In-place Inclinometer, SAA เป็นต้น
 

        

 

3.3 เครื่องมือวัดการทรุดตัวของเขื่อน   เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของเขื่อนในแนวดิ่ง ได้แก่ Surface Settlement point เพื่อวัดการทรุดตัวพื้นผิว, Benchmark, Magnetic Extensometer, Rod Extensometer, Cross-Arm เป็นต้น

          
 

3.4 เครื่องมือตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวแบบ Accelerograph  เครื่องวัดอัตราเร่งของคลื่นสั่นสะเทือน (Strong Motion Accelerograph, SMA) เป็นเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อใช้วัดการสั่นสะเทือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าอัตราเร่งของพื้นดินในบริเวณนั้น ที่เกิดจากแผ่นดินไหว ประกอบด้วย
 

                      

               เครื่องบันทึกสัญญาณพร้อมเซนเซอร์ติดตั้งภายใน                                                                                     โปรแกรม GEODAS

 

3.5 เครื่องมือสำรวจอุตุนิยมวิทยา (Weather Station)   เป็นระบบตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝน (Rain Gauge) เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ (Air Temperature  & Relative Humidity), เครื่องมือวัดกระแสและทิศทางลม (Win Speed and Direction) และเครื่องมือวัดความดันอากาศ (Barometric Pressure) เครื่องมือวัดความยาวนานของแสง (Solar Radiation) และเครื่องมือวัดอัตราการระเหย (Evaporation Gauge)
 

     

          

 

3.6. ระบบตรวจวัดอัตโนมัติ และส่งข้อมูลระยะไกล   เครื่องบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Datalogger) จะติดตั้งไว้สำหรับเก็บข้อมูลของเครื่องมือต่างๆ เชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ขยายช่องสัญญาณ (Multiplexer) และเครื่องบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ Datalogger สามารถต่อเข้ากับระบบรับส่งสัญญาณทางไกลโดยผ่าน Wireless Lan Module เพื่อส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานซึ่งจะติดตั้งโปรแกรม STS-DMS ไว้เพื่อแปลผลข้อมูล