งานทดสอบในสนาม
 

        บริษัทฯ มีเครื่องมือสำรวจ และทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์ ในภาคสนามที่ได้มาตรฐาน และทันสมัยสามารถรองรับการทดสอบต่าง ๆ ได้ ดังต่อไปนี้
 

        2.1. การทดสอบในที่ (In Situ Tests)
 

     
 

                2.1.1.  Standard Penetration Test, SPT                           
                           การทดสอบ SPT เพื่อหาค่ากำลังรับน้ำหนักของชั้นดิน ใช้ในงานออกแบบฐานราก เหมาะกับชั้นดินแข็งและดินทราย

                2.1.2.  Cone Penetration Test, CPT และ Piezocone Penetration Test, CPTu
                           การทดสอบ CPTu เพื่อหาค่าแรงเสียดทานผิว (Sleeve Friction, FS) และแรงต้านทานที่ปลายหัวโคน (Cone Bearing) พร้อมวัดแรงดันน้ำใต้ดิน (Pore water pressure) สำหรับใช้ประเมินลักษณะความแข็งแรง และสภาพชั้นดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบฐานรากเสาเข็ม และฐานรากตื้น

                2.1.3.  Field Vane Shear Test
                           การทดสอบ Field Vane Shear เพื่อหาแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ (Undrained Shear Strength) ของดินเหนียวอ่อน ด้วยเครื่องมือ Geonor Vane Borer

                2.1.4.  Kunzelstab
                           การทดสอบ Kunzelstab เพื่อใช้ในการออกแบบฐานรากตึ้นหรือตรวจสอบระดับความลึกของชั้นดินที่เหมาะสมสำหรับวางรากฐาน

                2.1.5.  Field Density Test
                           การทดสอบ Field Density เพื่อหาค่าความหนาแน่นของดินในสนาม (In-Placed Density) เพื่อควบคุมการบดอัดของดินในสนาม ให้เป็นไปตามข้อกำหนด (Specification)

                2.1.6.  Pressuremeter Test
                           การทดสอบ Pressuremeter เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ความดันของดินอยู่กับที่และค่าโมคูลัสยืดหยุ่น(Modulus of Elasticity)เพื่อใช้ออกแบบแรงดันดินด้านข้าง

                2.1.7.  DCPT (Dynamic Cone Penetrometer Test)
                           การทดสอบ DCPT นี้เพื่อใช้ในงานออกแบบชั้นทาง และผิวจราจร (Pavement Application) โดยจะแปลงผลทดสอบที่ได้ในสนามเป็นค่า In Situ CBR 

  
     

        


        2.2. Geophysical Survey Method

                2.2.1. Soil Resistivity Test
                           การทดสอบ Soil Resistivity เพื่อตรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของดิน เพื่อการออกแบบ Cathodic Protection ของโครงสร้างที่ต้องฝังอยู่ใต้ดิน และการเหนี่ยวนำไฟฟ้าในการออกแบบระบบกราวด์ (Ground)
 
                 2.2.2. Thermal Conductivity Test
                           เพื่อหาค่าการเหนี่ยวนำความร้อนในดินที่มีผลกระทบจากสิ่งปลูกสร้างที่วางตัวอยู่ในชั้นดิน เช่น งานวางท่อต่าง ๆ หรืองานโครงสร้างฐานราก เป็นต้น 

                2.2.3. Downhole Seismic Test
                           การทดสอบ Downhole Seismic เพื่อใช้หาค่าความเร็วคลื่นเฉือนของดิน (Shear Wave Velocity)เพื่อใช้ในงานออกแบบฐานชนิดรับแรงสั่นสะเทือนจาก Vibration และแผ่นดินไหว