การพัฒนาโครงการที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยจึงมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งถือเป็นกฎหมายสำคัญที่ใช้กำกับดูแลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลของการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวทำให้มีการกำหนดประเภทและขนาดโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ


บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด ได้จัดองค์กรและบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการยึดมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความถูกต้องในงานบริการด้านสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมคุณภาพของงานโดยผ่านการตรวจสอบจาก ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ สำหรับบุคลากรหลักประจำของบริษัทฯ ประกอบด้วย นักวิชาการสิ่งแวดล้อม วิศวกร สถาปนิก เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เฉพาะด้าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค และด้านบริหาร ซึ่งเป็นบุคลากรสนับสนุนให้การทำงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานบริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ประกอบด้วย


ฝ่ายโครงการด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Project (EP)


กลุ่มบริษัท ได้รับใบอนุญาตจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคม (Social Impact Assessment: SIA) และรายงานด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้บริการด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม งานออกแบบ และงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีส่วนงานประกอบด้วย

(1) งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment & Environmental Study (EIA & Env. Study)

(2) งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน Public Relation & Public Participation (PR & PP)

(3) งานสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geoinformatics

(4) งานออกแบบด้านวิศวกรรม Engineering Design (Eng. Design)