วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์กร (Corporate Vision)

เป็นผู้นำในงานสำรวจ งานทดสอบ และงานให้บริการที่ปรึกษา ทางด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจองค์กร (Corporate Mission)
 1. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในราคาที่เป็นธรรม โดยใช้แนวคิดและแนวทางค่านิยมองค์กร
 2. พัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทดสอบทั้งทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และ ซอฟแวร์ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในวงการวิศวกรรม ระดับนานาชาติ
 3. ให้โอกาส และสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการทำงานของพนักงาน ให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นมืออาชีพในสายงานที่รับผิดชอบ
 4. ดำเนินธุรกิจให้เกิดผลกำไรและมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่พนักงานและผู้ถือหุ้น
ค่านิยมองค์กร (Corporate Value)
 1. มีจิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind)
 2. มีความรู้จริงและทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
 3. ทำงานเป็นทีม ประสานกำลัง (Synergy)
 4. ทำงานเชิงรุก (Proactive)
 5. มีความรับผิดชอบ มีสำนึกในหน้าที่ (Accountability)
 6. มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ (Integrity)
 7. มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (For Hospitality)
 8. มีระเบียบวินัย (Discipline)
 9. รักในการเรียนรู้ (Lifelong Learning)
 10. มีหลักการ ใช้เหตุผล (Principle Based)