การทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพ

ส่วนธุรกิจทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพ

          งานทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพของงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธาเป็นงานบริการอีกประเภทหนึ่งที่ เอส ที เอส มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานด้วยเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำให้เอส ที เอส เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในฐานะผู้ทดสอบบุคคลที่สาม (Third party) มาโดยตลอด

          ปัจจุบัน เอส ที เอส ให้บริการทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพของเสาเข็ม ฐานราก และโครงสร้างอาคารลักษณะต่างๆ รวมทั้งการตรวจพฤติกรรมของอาคารในสภาวะต่างๆและงานตรวจวัดผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารข้างเคียงเป็นจำนวนมาก อาทิ

          - งานทดสอบกำลังรับน้ำบรรทุกเสาเข็ม (Pile capacity) การทดสอบด้วยทั้งวิธีสถิตยศาสตร์(Static load test) วิธีพลศาสตร์(Dynamic load test) และวิธีBi-direction ที่น้ำหนักทดสอบตั้งแต่ 10-10,000 ตัน ทั้งการทดสอบแบบแรงกด(Compression test) แรงดึง(Tension test) และแรงในแนวราบ(Lateral test) รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์วัดการกระจายแรงตามความยาวของเสาเข็ม(Load distribution)


การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม โดยวิธี Static Pile Load Test
โครงการ Super Tower B.P. Dia1.80×100 m., Max Test capacity 10,000 Ton


งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม โดยวิธี Static Pile Load Test(Kentledge system)
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง B.P. Dia1.50 m. Max Test capacity 10,000 Ton


งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยวิธี Static Pile Load Test
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่4 B.P. Dia2.00×69m. Max Test capacity 5,000 Ton


การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มเหล็กโดยวิธี Static Pile Load Test
โครงการ PTT LNG Receiving Terminal Nong Fab Steal Pipe pile Dia1.30 m Max Test capacity 2,000 Ton


ติดตั้งเพื่องานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม โดยวิธี Bi-Direction Static Load Test
โครงการSouthern Outer Bangkok Ping Road B.P.Dia2.00×61m. Max Test capacity 4,700 Ton


งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม
โครงการ MRT Green Line Extension B.P. Dia2.00m. โดยวิธีDynamic Pile Load Test Max Test capacity 4,500 Ton (Hammer wt 40 ton)


การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม โดยวิธี Dynamic Pile Load Test
โครงการสะพานร่วมทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข4287(แยกควนลัง) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา B.P. Dia1.80×4.95 m. Max Test capacity 3,000 ton (Hammer wt.25 Ton)


งานติดตั้งเครื่องมือวัดVWSG, Extensometer และ Fiber Optic เพื่อตรวจวัดพฤติกรรมของเสาเข็มขณะทดสอบ Static Pile Load Test
โครงการOne Bangkok B.P. Dia2.20×80.00 m. Barrette Pile 1.50×3.00×80.00 m.


          - งานทดสอบประเมินความสมบูรณ์ของเสาเข็ม(Pile integrity test) เอส ที เอส ให้บริการทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับ ตามลักษณะและสภาพที่ปรากฏของเสาเข็ม เช่น

          Seismic test : ใช้ทดสอบเสาเข็มที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทั่วไป
          Side echo test : ใช้ทดสอบเสาเข็มที่ใช้งานอยู่ใต้ฐานอาคาร
          Parallel seismic : ใช้ทดสอบประเมินความยาวของเสาเข็มที่ใช้งานอยู่ใต้อาคาร
          Single shock end test : ใช้ทดสอบประเมินความสมบูรณ์ของคอนกรีตบริเวณหัวเสาเข็ม


งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มตอก โดยวิธี Low Strain Integrity Test (Seismic Test)
โครงการโยธินพัฒนา


งานทดสอบหาความยาวเสาเข็ม โดยวิธี Side Echo Test
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9


งานทดสอบหาความยาวเสาเข็ม โดยวิธี Parallel Seismic Test
โครงการอาคารวานิช อารีย์


การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม โดยวิธี Low Strain Integrity Test แบบ Side


งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ โดยวิธีLow Strain Integrity Test(Seismic Test)
โครงการBangkok-Nakorn Ratchasima High Speed Railway


งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มและคุณภาพคอนกรีตบริเวณหัวเสาเข็มโดยวิธี Single Shock End Test


การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มและคอนกรีต บริเวณหัวเสาเข็มโดยวิธี Single Shock End Test


          - งานทดสอบรังวัดระนาบแนวดิ่งของผนังเสาเข็มเจาะด้วยเครื่อง Koden® (บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่อง Koden, Japan แต่ผู้เดียวในประเทศไทย)


งานทดสอบความลาดเอียงหลุมเจาะเสาเข็มโดยวิธี โครงการSuvarnabhumi International Airport บริเวณหัวเสาเข็มโดยวิธี Single Shock End Test


          - งานสำรวจและทดสอบโครงสร้าง เอส ที เอส ให้บริการทดสอบคุณสมบัติและค่ากำลังวัสดุ ทั้งโครงสร้างคอนกรีตเหล็กเสริม(คสล.) และโครงสร้างเหล็กรูปพรรณด้วยเครื่องมือทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ที่ทันสมัยต่างๆตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ


          • การทดสอบประเมินค่ากำลังอัดคอนกรีตด้วยวิธี Core sampling & compression test, Rebound hammer test, Ultrasonic pulse test และ Carpo test เป็นต้น

งานเจาะเก็บแท่งตัวอย่างคอนกรีต และทดสอบ UPT โครงการ IRPC จ.ระยอง


          • การทดสอบประเมินค่ากำลังอัดคอนกรีตด้วยวิธี Core sampling & compression test, Rebound hammer test, Ultrasonic pulse test และ Carpo test เป็นต้น

ทดสอบ Rebound Hammer และ UPT โครงการ TEIJIN จ.พระนครศรีอยุธยา


          - การทดสอบประเมินค่ากำลังรับแรงดึงของเหล็กเสริม ด้วยวิธี conventional test(ตัดตัวอย่างมาทดสอบ) และวิธีHardness test เป็นต้น

ทดสอบ Rebound Hammer และ UPT โครงการ TEIJIN จ.พระนครศรีอยุธยา


          • การทดสอบประเมินแรงยึดเหนี่ยวของรอยต่อวัสดุ ด้วยวิธี Bond test

งานทดสอบ Bond Test
โครงการ อาคารเบญจจินดา กรุงเทพมหานคร


          • การทดสอบประเมินความสมบูรณ์ของเนื้อคอนกรีต(Concrete integrity) และจุดต่อองค์อาคาร(Joint) ด้วยคลื่นความถี่สูง(UPT) Impact echo test และ Pundit live

งานทดสอบความสมบูรณ์ของเนื้อคอนกรีตด้วยคลื่นความถี่สูง
โครงการ อาคารเบญจจินดา กรุงเทพมหานคร

งานทดสอบความสมบูรณ์ของเนื้อคอนกรีตด้วยเครื่อง Pundit Live
โครงการ Land Mark ประเทศเมียนม่า


           • การสำรวจประเมินแนวโน้มการทรุดตัวต่างระดับของอาคาร(Differential Settlement) ด้วยการสำรวจรังวัดค่าระดับด้วยกล้องระดับความละเอียดสูง ร่วมกับการวิเคราะห์ด้วยวิธีสหสัมพันธ์เชิงเส้น

งานสำรวจระนาบอาคารด้วยกล้องระดับความละเอียดสูง
โครงการ New BSI จ.ปทุมธานี


           • การทดสอบประเมินหาระยะแทรกซึมของสารประกอบต่างๆ อาทิ คาร์บอเนชั่น คลอไรด์ และซัลเฟต ในเนื้อคอนกรีต

การเจาะเก็บผงเนื้อคอนกรีต เพื่อทดสอบทางเคมี
โครงการ Ajinomoto KPP จ. กำแพงเพชร


           • การทดสอบประเมินแนวโน้มการเกิดสนิมด้วยวิธี Half cell potential

งานทดสอบแนวโน้มการเกิดสนิมด้วยวิธี Half-cell potential
โครงการ โรงพยาบาลบำรุงเมือง กรุงเทพมหานคร


           • การสำรวจหาขนาดตำแหน่ง จำนวนของเหล็กเสริมและระยะคอนกรีตหุ้ม ด้วยเครื่อง Ferro scan

งานสำรวจหารายละเอียดของเหล็กเสริมด้วยเครื่อง Ferro Scan
โครงการ Ajinomoto KPP จ. กำแพงเพชร


           • การทดสอบและตรวจวัดพฤติกรรมขณะรับน้ำหนักบรรทุกขององค์อาคารต่าง ๆด้วยวิธี Full Scale Load Test ตามมาตรฐาน ACI 318 หรือ วสท 1008

งานทดสอบ Full Scale Load Test
โครงการ Royal Sport Club กรุงเทพมหานคร


           • การขุดสำรวจหารายละเอียดฐานรากและขนาดของเสาเข็ม รวมทั้งการทดสอบประเมินความยาวเสาเข็มด้วยวิธี Side echo test และ Parallel seismic test

งานขุดสำรวจรายละเอียดฐานรากและทดสอบประเมินความยาวเสาเข็มด้วยวิธี Side Echo Test
โครงการ Denso จ.สมุทรปาการ


          - งานตรวจการตรวจสอบประเมินเสถียรภาพและความมั่นคงของโครงสร้าง ทั้งการตรวจประเมินเบื้องต้นจากสภาพทางกายภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับตรวจสอบอาคารที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน และไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนลักษณะการใช้งาน และการตรวจประเมินเชิงลึก(Structure stability assessment) ด้วยการวิเคราะห์กำลังของโครงสร้างด้วยวิธี Finite element แบบ 3 มิติ ซึ่งเหมาะกับการตรวจประเมินหากำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยขององค์อาคารส่วนต่างๆ และอาคารที่กำลังมีแผนที่จะปรับปรุง/ดัดแปลงอาคาร

           • ตรวจรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคารสูง กรณีที่เกิดแผ่นดินไหวและ/หรือแรงลมวิกฤต รวมทั้งการตรวจวัดพฤติกรรมของอาคารสูงจากกรณีข้างต้น

การตรวจสอบโครงสร้างเดิม ด้วยเครื่องทดสอบแบบไม่ทำลายต่าง ๆ เพื่อรับรองคุณภาพของอาคาร ที่ก่อสร้างทิ้งร้างไว้เป็นเวลานาน
โครงการ Town Hall SKV49


           • ตรวจรับรองความมั่นคง ปลอดภัยของลาดเชิงเขาก่อนและภายหลังการปรับแต่งความลาดชันตามที่ออกแบบไว้ รวมทั้งตรวจรับรองความมั่นคงแข็งแรงของฐานรากอาคารที่ก่อสร้างบนลาดเชิงเขา

           • ตรวจรับรองความมั่นคง แข็งแรงของชั้นดิน/หินฐานราก ในการรับน้ำหนักบรรทุกโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก

การสำรวจสภาพชั้นฐานรากด้วยเครื่อง Image resistivity เพื่อประเมินความเสี่ยงในการก่อสร้างฐานรากของทางหลวงหมายเลข 6


           • ตรวจประเมินความมั่นคงของพื้น Post tension ภายหลังการใช้งานมาเป็นเวลานาน

           • ตรวจรับรองคุณภาพของงานซ่อมแซมความเสียหายของโครงสร้างทั้งกรณีโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

           • เป็นต้น

           • นอกจากนี้ เอส ที เอส ยังให้บริการตรวจรับรองคุณภาพและความมั่นคงแข็งแรงของชิ้นส่วนโครงสร้าง และชิ้นส่วนงานตกแต่งทางสถาปัตยกรรมต่างๆ อาทิ รางกันตก ผนังcurtain wall แผงparapet คาน transfer และคานยื่นขนาดใหญ่ เป็นต้น

การทดสอบด้วยวิธี Full Scale Load Test เพื่อรับรองความแข็งแรงของราวและผนังกันตก ของอาคารสถานีกลาง บางซื่อ การรถไฟแห่งประเทศไทย


          - งานสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ในงานทางวิศวกรรม (Engineering Geophysical Survey)

           ข้อมูลลักษณะทางธรณีระดับตื้น ได้แก่ ลักษณะและระนาบของหน้าหิน แนวรอยเลื่อน ตำแหน่งของหินลอย เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการออกแบบฐานรากและเสาเข็มของโครงสร้างต่างๆ หรือ การประเมินขนาดและความลึกของหลุมฝังกลบวัสดุ ซึ่งการเจาะหลุมสำรวจโดยตรงสามารถทำได้อย่างจำกัด วิธีการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ มีส่วนช่วยให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่สำคัญจากผลเจาะสำรวจดิน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครอบคลุมพื้นที่ของโครงการมากขึ้น วิธีการสำรวจทางธรณีที่นิยมใช้ ได้แก่ การตรวจวัดความต้านทานไฟฟ้าในชั้นดินแบบ 2 มิติ (2D resistivity imaging Method) การทดสอบด้วยคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Method) การสำรวจด้วยคลื่นเรดาร์ (Ground penetrating radar, GPR) ลักษณะของวิธีการสำรวจ และผลการสำรวจแสดงดังรูป

การสำรวจลักษณะโครงสร้างชั้นดิน/ชั้นหินฐานรากเพื่อใช้ในการออกแบบฐานรากด้วยวิธี การตรวจวัดความต้านทานไฟฟ้าในชั้นดินแบบ 2 มิติ (2D Resistivity Imaging Method)


การสำรวจความเร็วคลื่นเฉือนด้วยวิธีวิเคราะห์คลื่นผิวจากการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบหลายช่องสัญญาณ(Multichannel Analysis of Surface Wave :MASW) ที่เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


          - งานสำรวจตำแหน่งแนวลวดอัดแรงในโครงสร้างด้วยคลื่นเรดาร์ (Ground penetrating radar [GPR] for tendon & rebar survey) ตำแหน่งลวดอัดแรง ในระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง หรือ โพสเทนชัน (Post-tensioned concrete slab) เป็นข้อมูลที่สำคัญในการออกแบบตำแหน่งงานระบบระหว่างการปรับปรุงอาคาร การสำรวจโครงสร้างด้วยคลื่นเรดาร์ สามารถระบุตำแหน่งของลวดอัดแรงได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้สามารถใช้ในการระบุตำแหน่งของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป ซึ่งสามารถสำรวจได้ลึกถึง 50 เซนติเมตร

งานสำรวจลวดอัดแรงและเหล็กเสริมในพื้นคอนกรีตอัดแรงด้วยวิธี Ground Penetrating Radar (GPR) อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต รัชดาภิเษก


          - งานสำรวจโครงสร้างใต้ดิน และสาธารณูปโภคใต้ดินด้วยคลื่นเรดาร์ (Ground penetrating radar for underground utility survey or substructure survey) การสำรวจด้วยคลื่นเรดาร์ สามารถใช้เพื่อระบุตำแหน่งของท่อใต้ดิน โครงสร้างใต้ดิน และสาธารณูปโภคใต้ดินเดิม ที่ความลึก 3 – 5 เมตร ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งมีประโยชน์ในการออกแบบโครงสร้างและฐานรากอาคารในพื้นที่ซึ่งไม่มีข้อมูลในอดีต รวมถึงวางแผนในการก่อสร้างฐานราก หรือติดตั้งเสาเข็มในพื้นที่ซึ่งคาดว่ามีสาธารณูปโภคใต้ดินผัง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภคเดิม

งานสำรวจตำแหน่งสาธารณูปโภคใต้ดินด้วยคลื่นเรดาร์ (GPR)
โครงการ PTTGC 2 มาบตาพุด ระยอง


          - งานสำรวจโพรงอากาศใต้พื้นด้วยคลื่นเรดาร์ (Ground penetrating radar for Void survey under existing slab) การสำรวจด้วยคลื่นเรดาร์ สามารถใช้เพื่อระบุตำแหน่งและความกว้างของโพรงอากาศใต้พื้นวางบนดิน ถนน ทางหลวง ทางลาดเชิงสะพาน ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งมีประโยชน์ในการตรวจสอบพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะมีโพรงอากาศใต้แผ่นพื้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นเนื่องจากการทรุดตัว

การสำรวจตำแหน่งโพรงอากาศใต้พื้นด้วยคลื่นเรดาร์ (GPR) สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ


          - งานทดสอบประเมินความสมบูรณ์ของโครงสร้างคอนกรีต (Integrity testing for structural concrete members) คุณภาพและความสมบูรณ์ของโครงสร้างคอนกรีตเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้าง สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลายวิธีการ ตัวอย่างเช่น การทดสอบด้วยคลื่นเรดาร์ การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic test/Pundit Live) การทดสอบด้วยคลื่นความเค้นสะท้อน (Impact Echo Test) หรือการทดสอบด้วยการถ่ายภาพความร้อน (Infrared Thermography หรือ Themoscan) ซึ่งแต่ละวิธีการมีความเหมาะสมในการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ในระดับความลึกต่างๆ กัน
การทดสอบด้วยคลื่นเรดาร์ และ Impact Echo test สามารถประยุกต์ใช้ในการสำรวจความหนาของผนังชั้นใต้ดิน หรือ พื้นคอนกรีตสัมผัสดิน ซึ่งไม่สามารถตรวจวัดได้โดยตรง

งานสำรวจความหนาโครงสร้างชั้นทาง/ชั้นดินฐานรากด้วยคลื่นเรดาห์ โรงงานแปรรูปสุกร นครปฐม. บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

งานทดสอบความสมบูรณ์เนื้อคอนกรีตด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Test/Pundit Live)
โครงการอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายเฉลิมรัชมงคล

งานทดสอบประเมินความสมบูรณ์ของเนื้อคอนกรีตบริเวณใกล้ผิวด้วยการถ่ายภาพความร้อน(Infrared Thermography)
โครงการMcCormick SEAL

งานทดสอบความสมบูรณ์/ประเมินความหนาของโครงสร้างคอนกรีตด้วยวิธีทดสอบด้วยคลื่นความเค้นสะท้อน(Impact Echo Test)
โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก


          - งานทดสอบประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Strength Assessment) โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ สะพาน ถนนทางหลวง ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยานภายในสนามบิน เป็นระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานสำหรับประเทศ การตรวจสอบสภาพของโครงสร้างเพื่อสำรวจสภาพความเสียหาย ประเมินความแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้งาน และประเมินอายุการใช้งานของโครงสร้าง จึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญ ซึ่งมีส่วนช่วยในการวางแผนการบำรุงรักษา และวางแผนการใช้งานในอนาคต

           • การสำรวจ/ตรวจวัดพฤติกรรมและทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของสะพาน (Bridge load test)

           การสำรวจและทดสอบโครงสร้างสะพาน และการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของสะพานแบบ Static load test และแบบ Dynamic load test มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและประเมินพฤติกรรมของโครงสร้างสะพานที่มีอายุการใช้งานยาวนาน หรือสะพานมีความเสียหายทางกายภาพบางส่วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักจากรถบรรทุกที่จะเข้าใช้งาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินเสถียรภาพของโครงสร้างสะพาน การออกแบบซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเสริมกำลังโครงสร้าง

งานทดสอบFull Scale Load Test
โครงการสะพานข้ามคลองประเวศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ)

งานทดสอบFull Scale Load Test
โครงการทางต่างระดับพัฒนาการ-อ่อนนุช

การตรวจวัดการแอ่นตัวของโครงสร้างสะพาน

การตรวจวัดความเร่งของการสั่นไหวของ
โครงสร้างสะพานระหว่างการทดสอบ

แบบจำลองคณิตศาสตร์ Finite Element Model สำหรับการวิเคราะห์ประเมินโครงสร้างสะพาน


           - ทดสอบความแข็งแรงของผิวทาง ทางหลวงและสนามบิน

           โครงสร้างทางสำหรับทางหลวง และทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยานภายในสนามบิน เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญซึ่งใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งคนและสินค้า อายุการใช้งานของโครงสร้างทางขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของโครงสร้างทาง และปริมาณการจราจร ขนาด และลักษณะน้ำหนักบรรทุกที่เข้าใช้งาน STS ให้บริการงานทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างทาง ซึ่งประกอบไปด้วย โปรแกรมงานสำรวจและทดสอบแบบไม่ทำลายหลายวิธีการ อาทิ งานทดสอบความแข็งแรงด้วยวิธี Falling weight deflectometer (FWD) งานทดสอบประเมินความหนาของโครงสร้างทางด้วยคลื่นเรดาร์ (GPR) งานสำรวจสภาพทางกายภาพด้วยรถสำรวจ LCMS งานเจาะเก็บแท่งตัวอย่างและทดสอบคุณสมบัติวัสดุต่างๆ ร่วมกับงานวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้าง และประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ (Remaining Service life) ตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (ASTM, ICAO, FAA)

งานทดสอบ Heavy Weight Deflector meter (HWD) ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

งานทดสอบ Ground Penetrating Radar (GPR) ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน


           - งานตรวจวัดพฤติกรรมของโครงสร้างและผลกระทบจากการก่อสร้าง เป็นการติดตั้งเครื่องมือวัดต่างๆทางด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อตรวจวัดการทรุดตัว/เอียงตัวหรือเคลื่อนตัวในทิศทางต่างๆ ความสั่นสะเทือน เสียงและฝุ่น รวมทั้งหน่วยแรงเค้น(Stress) ลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นกับองค์อาคารจากการใช้งานในลักษณะต่างๆหรือจากการก่อสร้างข้างเคียง

           การตรวจวัดข้างต้น ส่วนใหญ่จะดำเนินการแบบ Real time ส่งข้อมูลผ่านโครงข่าย Internet ไปยัง Server ของบริษัทฯ โดยอัตโนมัติ ลูกค้าสามารถเข้าดูข้อมูลการตรวจวัดได้โดยตรงผ่านโปรแกรม database “Monitech®” ของบริษัทฯ อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

           นอกจากนี้บริษัทฯยังให้คำแนะนำการปรับปรุง/แก้ไข วิธีการและขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบต่างๆที่ได้จากการตรวจวัดข้างต้น

งานตรวจวัดการทรุดตัวของอาคารข้างเคียง อันเนื่องจากงานก่อสร้างฐานราก
โครงการSouth Point พัทยา จังหวัดชลบุรี

งานตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงความกว้างรอยร้าว
โครงการD’ Memoria กรุงเทพฯ

งานตรวจวัดอุณหภูมิคอนกรีตขณะแข็งตัว
โครงการ BIP 1 Combined Cycle Cogeneration Power Plant จังหวัดปทุมธานี

งานตรวจวัดการเคลื่อนตัวในสามมิติของโครงสร้างอาคาร
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 1 และ 2

งานตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือนระหว่างก่อสร้างเสาเข็ม
โครงการ PTTGC Polyols จังหวัดระยอง

งานตรวจวัดการเคลื่อนตัวของกำแพงกันดินในระหว่างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารข้าราชบริพารในพระองค์ กรุงเทพฯ

งานตรวจวัดการเคลื่อนตัวในสามมิติของโครงสร้างอาคารขณะเสริมกำลังก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างตึกมหานคร (อาคาร Cube) กรุงเทพฯ

งานตรวจวัดการทรุดตัวของวิลล่าในระยะยาง
โครงการบายันทรี เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


           - นอกจากนี้ เอส ที เอส ยังให้บริการตรวจรับรองคุณภาพของงานถมบดอัดดิน(Soil compaction) และงานปรับปรุงคุณภาพดิน(Soil improvement) ด้วยเครื่อง Falling Weight Deflectormeter ชนิดน้ำหนักเบา หรือ LWD และการทดสอบ Plate bearing test(PBT)

งานทดสอบ Light Weight Deflectometer (LWD)
โครงการ Wind Farm จังหวัดนครราชสีมา

งานทดสอบ Plate Bearing Test (PBT)
โครงการ Body Shop Building, BMW อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง