รายละเอียด ข่าวสาร

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งทะเลหาดหนองแฟบและหาดสนกระซิบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งทะเลหาดหนองแฟบและหาดสนกระซิบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 -16.30 น.
โดยมีรายละเอียดที่ใช้แนบในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ดาวน์โหลด ดังนี้

1. ป้ายประชาสัมพันธ์

2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

3. กำหนดการประชุม

4. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

  • 11 ส.ค. 2563