รายละเอียด ข่าวสาร

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 3 หาดดวงตะวัน ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

พื้นที่ชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 3 หาดดวงตะวัน ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองโดยมีรายละเอียดที่ใช้แนบในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ดาวน์โหลด ดังนี้

1. ป้ายประชาสัมพันธ์

2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

3. กำหนดการประชุม

4. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

  • 04 ส.ค. 2563