รายละเอียด ข่าวสาร

 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งทะเลหาดหนองแฟบและหาดสนกระซิบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
รายละเอียด

โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2
พื้นที่ชายฝั่งทะเลหาดหนองแฟบและหาดสนกระซิบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

*ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 22 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดการลงข้อมูลดังนี้
1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
4. ป้ายประชาสัมพันธ์

  • 01 ก.ค. 2563