รายละเอียด ข่าวสาร

 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะที่ 2)
รายละเอียด

โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2
พื้นที่ชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะที่ 2)
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
.
โดยมีรายละเอียดที่ใช้แนบในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ดาวน์โหลด ดังนี้

1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
4. ป้ายประชาสัมพันธ์

  • 29 มิ.ย. 2563