รายละเอียด ข่าวสาร

 [ ขอเลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่]โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 3 หาดดวงตะวัน ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอ
รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1
โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
พื้นที่ชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 3 หาดดวงตะวัน ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โดยมีรายละเอียดที่ใช้แนบในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ดาวน์โหลด ดังนี้

1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
4. ป้ายประชาสัมพันธ์

  • 09 มี.ค. 2563