รายละเอียด ข่าวสาร

 [ ขอเลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่]โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งทะเลหาดหนองแฟบและหาดสนกระซิบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระ
รายละเอียด

โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งทะเลหาดหนองแฟบและหาดสนกระซิบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ในวันที่ พุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ อาคารสำนักงานชุมชนหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง

โดยมีรายละเอียดที่ใช้แนบในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้ดาว์นโหลดดังนี้

1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
4. ป้ายประชาสัมพันธ์

  • 02 มี.ค. 2563