จากใจผู้บริหาร

“บริษัทฯ ให้โอกาสผู้มีความสามารถ ขยัน อดทน และซื่อสัตย์ สนับสนุน ให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่ดี ทันสมัย ใส่ใจในสุขภาพของพนักงานทุกคน”

คุณชยุต ทรงไพบูลย์
ประธานกรรมการ