แนะนำบริษัท

ตลอด 50 ปี กลุ่มบริษัท เอส ที เอส คือผู้นำด้านงานบริการและงานที่ปรึกษาทางวิศวกรรมโยธาและสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีบริการทางวิศวกรรมคลอบคลุมในหลายด้าน อาทิเช่น งานสำรวจจัดทำแผนที่ งานเจาะสำรวจดิน งานทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม งานทดสอบโครงสร้าง งานติดตั้งเครื่องมือวัดทางธรณีเทคนิค งานออกแบบวิศวกรรม งานบริหารและควบคุม งานก่อสร้าง งานพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงงานตรวจวัดและจัดทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลา 50 ปี ที่กลุ่มบริษัท เอส ที เอส ได้มีส่วนร่วมอยู่ในความสำเร็จมากกว่า 50,000 โครงการทั่วประเทศ ด้วยการยึดมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความถูกต้องในงานสำรวจและทดสอบ ทำให้ เอส ที เอส ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งส่วนงานราชการและโครงการเอกชนอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดในงานบริการทางวิศวกรรมมากที่สุดในประเทศไทย

ปัจจุบันกลุ่มบริษัท เอส ที เอส มีทีมพนักงานทดสอบ ช่างเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญ และวิศวกรที่มีคุณภาพและมากประสบการณ์กว่า 500 คน ที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้วยความมุ่งมั่นและคงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพ.