งานติดตั้งและตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดทางธรณีเทคนิค

ส่วนธุรกิจเครื่องมือวัดทางธรณีเทคนิค

          ใช้ตรวจวัดพฤติกรรมของมวลดินและโครงสร้างในโครงการก่อสร้างต่างๆ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับงานขุด งานถม งานอุโมงค์ และงานตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน (Dam Instruments) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการควบคุมงานสำหรับผู้ออกแบบและ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และใช้เป็นเครื่องเตือนถึงภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่มีเสถียรภาพ (Instability) ของดินโดยไม่คาดคิด ช่วยให้งานแล้วเสร็จตามแนวทางที่ผู้ออกแบบคาดการณ์ไว้อย่างปลอดภัยโดยไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

          ฝ่ายเครื่องมือวัดทางธรณีเทคนิค (Instrumentation Division)ให้บริการติดตั้ง และตรวจวัดพร้อมจัดทำรายงานการตรวจวัดตลอดระยะเวลาโครงการด้วยอุปกรณ์เครื่องมือจากผู้ผลิตชั้นนำ เช่น Slope Indicator (DGSI), Campbell Scientific Inc., World Sensing, etc.

งานติดตั้งเครื่องมือ (Instruments Installation)

          ฝ่ายเครื่องมือวัดทางธรณีเทคนิค มีทีมงานที่มีประสบการณ์จากการติดตั้งอุปกรณ์ ในหลายรูปแบบและลักษณะงาน มีขั้นตอนวิธีการติดตั้งสำหรับเครื่องมือแต่ละชนิด (Method Statement) เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพงานติดตั้งได้อย่างมีมาตรฐาน


งานตรวจวัดเครื่องมือ (Instruments Monitoring)

          ฝ่ายเครื่องมือวัดทางธรณีเทคนิค มีเทคโนโลยีและประสบการณ์สำหรับการติดตั้งระบบตรวจวัด ตั้งแต่การตรวจวัดในสนามด้วยทีมงานมืออาชีพด้วยอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอัตโนมัติ (Data logger) ไปจนถึงระบบตรวจวัดข้อมูลอัตโนมัติทางไกล (Remote Monitoring System) และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) เพื่อใช้สำหรับงานที่มีข้อมูลการตรวจวัดจำนวนมาก และงานตรวจวัดของเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน


เครื่องมือที่สำคัญและนิยมใช้ติดตั้งได้แก่

1. เครื่องมือวัดน้ำในดิน

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของน้ำหรือแรงดันน้ำในดินได้แก่

          - บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำ (Observation Well) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดระดับน้ำใต้ดิน ในบ่อหรือหลุมเจาะ เพื่อตรวจสอบหาค่าระดับน้ำใต้ดิน (Ground Water Table)


          - เครื่องมือวัดแรงดันน้ำใต้ดิน (Piezometer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจวัดค่าแรงดันน้ำ (Pore Water Pressure) ในชั้นดิน ณ ระดับความลึกต่างๆ แบบที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่ แบบท่อปลายเปิด (Standpipe Piezometer), แบบระบบลม (Pneumatic Piezometer) และแบบระบบไฟฟ้า (Electric Piezometer)


2. เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของดิน

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน ในแนวราบและแนวดิ่ง ได้แก่

          - แผ่นวัดการทรุดตัวของผิวดิน (Surface Settlement Plate) เป็นเครื่องมือวัดการทรุดตัวที่ผิวดินโดยการวางแผ่นเหล็กที่ยึดติดกับท่อเหล็กตรงตำแหน่งที่ต้องการตรวจวัดและใช้กล้องระดับวัดระดับปลายท่อเพื่อหาค่าการทรุดตัว

          - แผ่นวัดการทรุดตัวของดินระดับลึก (Deep Settlement Plate) เป็นเครื่องมือวัดการทรุดตัวของดินในระดับความลึกต่างๆ โดยการเจาะ, ตอก หรือหมุนใบพัดที่ยึดติดกับแกนเหล็กลงไปที่ระดับความลึกต่างๆ เพื่อตรวจวัดการทรุดตัวของดินที่ความลึกนั้นๆ

          - เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของดิน (Inclinometer) เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดินที่อยู่ลึกลงไปใต้ดิน สามารถติดตั้งท่อได้ 2 รูปแบบ คือ ติดตั้งท่อไว้ในแนวดิ่งเพื่อวัดการเคลื่อนตัวด้านข้างของมวลดิน (Lateral Movement) และติดตั้งท่อไว้ในแนวนอนเพื่อวัดการเคลื่อนตัวของมวลดินในแนวดิ่ง (Vertical Movement)ส่วนประกอบของเครื่องมือจะประกอบไปด้วยท่อวัดการเอียงตัว (Inclinometer Casing) เป็นท่อพิเศษที่มีร่อง 4 ร่องด้านในตั้งฉากกันเพื่อให้หัววัดการเอียงตัว (Inclinometer Probe) วิ่งขึ้น-ลงตามร่องนี้โดยการตรวจวัด จะหย่อนหัววัดลงไปในท่อจนถึงก้นท่อแล้วค่อยๆ ดึงขึ้น และบันทึกค่าความเอียงทุกๆ ระยะ 0.5 เมตรในขณะที่ดึงหัววัดกลับขึ้นมา


          - เครื่องมือวัดการยืดหดตัวของดิน (Extensometer) เป็นเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของชั้นดินในแนวดิ่งที่ใช้ติดตั้งในหลุมเจาะหรือในดินถม โดยสามารถวัดการเคลื่อนตัวของดินที่ระดับความลึกต่างๆ มีหลายระบบให้เลือกใช้ ได้แก่ ระบบแม่เหล็กเป็นตัววัด (Magnetic Extensometer), ระบบที่ใช้วงแหวนรัดท่อเป็นตัววัด (Sondex System) และระบบที่ใช้แท่งโลหะหรือไฟเบอร์ (Rod Extensometer)


3. เครื่องมือวัดการเอียงตัวของโครงสร้าง (Tilt Meter)

เป็นเครื่องมือใช้สำหรับตรวจวัดการเอียงตัวของอาคารและโครงสร้างต่างๆ ได้แก่ เครื่องมือวัดการเอียงตัวเฉพาะจุด (Tilt meter) และเครื่องมือวัดการเอียงตัวของโครงสร้างแบบต่อเนื่อง (Beam Sensor)


4. เครื่องมือวัดแรงดันดิน (Total Pressure Cell)

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดแรงดันของดินหรือวัสดุอื่นๆ ที่กระทำต่อโครงสร้าง ซึ่งจะใช้ในงานก่อสร้างเขื่อน หรืองานก่อสร้างอุโมงค์ เป็นต้น


5. เครื่องมือวัดรอยแตกหรือรอยแยก (Crack Meter)

ได้แก่ Crack Meter, Crack Gauge, Joint meter ใช้ติดตามรอยแตกหรือรอยแยกต่างๆ ที่เกิดตามโครงสร้างหรือรอยแยกของหิน


6. เครื่องมือสำรวจอุตุนิยมวิทยา (Weather Station)

ระบบตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝน (Rain Gauge) เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ ( Air Temperature & Relative Humidity ) , เครื่องมือวัดกระแสและทิศทางลม (Win Speed and Direction) และเครื่องมือวัดความดันอากาศ ( Barometric Pressure ) เครื่องมือวัดความยาวนานของแสง (Solar Radiation) และเครื่องมือวัดอัตราการระเหย (Evaporation Gauge)


7. ระบบตรวจวัดข้อมูลแบบอัตโนมัติและรับส่งข้อมูลระยะไกล

เป็นระบบตรวจวัดเครื่องมือด้วยเครื่องตรวจวัดและบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติ ( Data Logger) จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ตหรือโครงข่ายไร้สาย ไปจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ Server โดยสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านหน้า Website ของโครงการ หรือโทรศัพท์มือถือได้เมื่อต้องการ