งานสิ่งแวดล้อม

งานสิ่งแวดล้อม

          บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด ให้บริการงานที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม อย่างครบวงจร ได้แก่ งานจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน งานสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล และงานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้รับการรับรอง มอก.17025 (ISO/IEC 17025) โดยมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานตามกำหนดขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. EPA) และกรมควบคุมมลพิษ โดยเครื่องมือได้ผ่านการสอบเทียบจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการสอบเทียบมาตรฐานจากหน่วยงานอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ

1. การจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report: EIA)

          บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานนโนบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้เป็นนิติบุคคลที่สามารถรับทำรายงาน EIA ได้ นอกจากนี้ ยังให้บริการงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) งานด้านการมีส่วนของประชาชน (Public Participation) และงานจัดทำวีดีทัศน์แนะนำ/สรุปโครงการ


2. งานด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Services)

          บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ โดยมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร และเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และมีการควบคุมการดำเนินการเก็บตัวอย่าง รักษาตัวอย่าง และการวิเคราะห์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากลหรือตามที่หน่วยงานราชการของประเทศไทยกำหนด โดยมีความเชี่ยวชาญในงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในหลากหลายแขนง ดังนี้

          (1) งานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient Air Quality Monitoring)

          (2) งานติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไปและบริเวณชุมชน (Noise Level Monitoring)

          (3) งานติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน (Vibration Level Monitoring)

          (4) งานตรวจวัดความร้อน แสง และเสียงในสถานประกอบการ (Workplace Environmental Monitoring)

          (5) งานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน น้ำบาดาล และน้ำทิ้ง (Water Quality Monitoring)

          (6) งานเก็บข้อมูลการจราจรทางบก (Traffic Monitoring)

          (7) งานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ (Environmental Compliance Audit)


3. งานสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Environmental Survey)

          บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด ให้บริการงานสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทั้งในส่วนของงานสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลชายฝั่ง (Coastal Environment) และงานสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลนอกชายฝั่ง (Offshore Environment) โดยให้บริการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในน้ำ เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตหน้าดิน เก็บตัวอย่างคุณภาพดินตะกอน เป็นต้น เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ


4. งานตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน (Soil and Groundwater Contamination Test)

          บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด ให้บริการงานตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินโดยอ้างอิงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          • กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559

          • ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

          • ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน

          นอกจากนี้ ยังให้บริการประเมินพื้นที่ทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อระบุบริเวณที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดการปนเปื้อน พร้อมทั้งระบุประเภทของสารเคมี และขอบเขตของการปนเปื้อน การติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน และการวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินอีกด้วย


5. งานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Laboratory)

          บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) จากสถาบันมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่แสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์มีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ และมีความสามารถทางวิชาการ รายงานผลการทดสอบถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยให้บริการงานวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำใต้ดิน และน้ำเสีย ซึ่งผ่านการตรวจขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังให้บริการในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำผิวดิน น้ำทะเล รวมถึงคุณภาพอากาศในบรรยากาศอีกด้วย