ลูกค้ารายสำคัญ

ลูกค้า ทั้งหมด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
การประปานครหลวง
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมการขนส่งทางอากาศ
กรมเจ้าท่า
การไฟฟ้าผ่านผลิตแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรมทางหลวงชนบท
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมทางหลวง
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
1 2 3