งานบริหารและควบคุมการก่อสร้าง

งานบริหารและควบคุมการก่อสร้าง

          โครงการก่อสร้างเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ทั้งเวลาและงบประมาณ การมีวิศวกรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ช่วยให้คำแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การคิดราคา การจัดจ้างผู้รับเหมา การควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจรับงานอย่างเป็นระบบนั้น ช่วยให้เจ้าของโครงการได้รับผลงานตรงตามรูปแบบที่ต้องการอย่างมีมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณที่กำหนดแล้วเสร็จทันตามแผนงานที่วางไว้ ขอบเขตของงานบริหารงานก่อสร้าง คือการรับผิดชอบในการวางแผนงาน และกำกับดูแลให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้องตามรูปแบบได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ตลอดจนควบคุมการใช้ทรัพยากรและเวลาให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยได้นำโปรแกรม BIM มาใช้ช่วยในงานออกแบบหรือตรวจสอบแบบที่ได้ออกแบบไว้แล้วซึ่งจะสามารถแสดงให้เห็นข้อขัดแย้งกันของแบบแต่ละระบบเมื่อนำมารวมกันทำให้มีการแก้ไขแบบได้รวดเร็วขึ้น โดยขอบเขตงานที่บริษัทสามารถรับเป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างได้แก่ อาคารทั่วไ อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน อพาร์ทเม้นสูงไม่เกิน 7 ชั้น ทั้งงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรมและงานระบบ โดยมีการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ช่วงก่อนการก่อสร้าง

           1. มีบริการตรวจสอบแบบและเปรียบเทียบแบบแต่ละระบบก่อนงานก่อสร้าง หากพบข้อขัดแย้งจะรายงานให้เจ้าของโครงการทราบเพื่อทำการแก้ไขแบบต่อไป

           2. มีบริการตรวจสอบปริมาณและประมาณราคาทั้งที่ได้จัดทำไว้แล้วหรือจัดทำปริมาณและประมาณราคาใหม่ทั้งหมด

           3. จัดเตรียมเอกสารสำหรับจัดทำเอกสารประกวดราคา จัดเตรียมสัญญาจ้างต่างๆ

           4. ดำเนินการจัดประกวดคัดเลือกผู้รับเหมา เปรียบเทียบราคาและให้คำแนะนำเสนอแนะต่อเจ้าของโครงการในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างช่วงระหว่างงานก่อสร้าง

           1. จัดทีมงานบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ประจำสถานที่ก่อสร้าง ให้ครบถ้วนต่อการดำเนินงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการตามเอกสารเสนอแผนกำลังคนแนบสัญญา

           2. จัดการประชุมโครงการประจำสัปดาห์ (Project Weekly Meeting) ระหว่าง ตัวแทนผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างก่อสร้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พร้อมทั้งทำบันทึกรายงานการประชุม เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วตามเป้าหมายของโครงการที่วางแผนไว้

           3. กำหนดรูปแบบและขั้นตอนการประสานงานระหว่างแต่ละฝ่าย ได้แก่ ผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ออกแบบ และผู้รับจ้าง

           4. จัดทำสรุปรายงานการดำเนินการโครงการ (Project Report) หรือบันทึกความก้าวหน้าของงานในรูปแบบ รายงานประจำวันวัน รายงานประชุมประจำสัปดาห์ และรายงานความคืบหน้าประจำเดือน พร้อมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข

           5. ตรวจสอบและอนุมัติแผนดำเนินงานการก่อสร้าง บุคลากร กำลังคนและเครื่องจักรของผู้รับจ้าง

           6. พิจารณาอนุมัติการดำเนินการของผู้รับจ้างในขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้

               6.1. การขอใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆในโครงการ

               6.2. การเสนอแบบรายละเอียดก่อนเริ่มการก่อสร้าง Shop Drawing

               6.3. การก่อสร้างในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดหรือตามมาตรฐานการติดตั้งของบริษัทผู้ผลิต

           7. ตรวจสอบผลการทำงานของผู้รับจ้างก่อสร้างในแต่ละงวด โดยตรวจสอบผลงานให้ได้คุณภาพและปริมาณถูกต้องตามแบบ และรายการก่อสร้างที่ระบุไว้ในสัญญาก่อสร้าง ดำเนินการตรวจรับและพิจารณาอนุมัติการเบิกงวดงานของผู้รับจ้างในแต่ละงวด

           8. ทดสอบระบบต่างๆก่อนการตรวจรับงานงวดสุดท้าย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ

           9. จัดทำรายการงานข้อบกพร่องของงานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ (Punch List) พร้อมควบคุมและตรวจสอบให้ดำเนินการจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้ายช่วงหลังงานก่อสร้าง

           1. รวบรวมเอกสาร แบบก่อสร้างจริง คู่มือการใช้อุปกรณ์ต่างๆในโครงการฯและชุดกุญแจ ให้แก่เจ้าของโครงการฯ

           2. มีบริการตรวจสอบความชำรุดในระหว่างประกันผลงาน และก่อนหมดประกันเพื่อพิจารณาคืนเงินประกันผลงาน (Option)