รายละเอียด รอบรู้งานทดสอบ

 Pressuremeter Test (PMT) หรือการทดสอบดินด้วยวิธีอัดความดัน
รายละเอียด

ารทดสอบดินดัวยวิธีอัดความดัน (Pressuremeter Test) ใช้หัววัดขยายทรงกลม (Expanding Cylindrical Probe) สอดใส่ในหลุมเจาะดิน (Borehole) ซึ่งหัววัดจะเป็นปลอกยางธรรมชาติ (Natural Rubber) เมื่ออัดความดันในหัววัด (Probe) ทำให้ปลอกยางขยายตัวกระทำต่อผนังดินรอบด้านในหลุมเจาะ (Wall of Borehole) ดินก็จะขยายตัวตามแนวสัมผัสกับปลอกยาง ซึ่งจะวัดค่าขยายตัวของดินตามแนวขยายตัวของปลอกยางต่อค่าความดันที่อัดในหัววัด ความดันทดสอบจะใช้ความดันลมจากถังลม (ไนโตรเจน) เปลี่ยนเป็นความดันน้ำในถังลม-น้ำ (Air-Water Tank) และการวัดปริมาตรจะใช้เครื่องวัดปริมาตรแบบพิเศษ เช่น ท่อตั้ง (Standpipe) ที่มีสเกลอ่านระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลง การทดสอบจะอ่านค่าเปลี่ยนแปลงปริมาตร (Volume Change) ของดินที่ทดสอบต่อค่าความดันที่เพิ่มเป็น 1 วัฏจักร (Cycle) ทำให้สามารถคำนวณค่าโมดูลัส (Modulus) ของดินได้ และยังสามารถประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความดันของดินอยู่ที่ (K0) และค่าคงตัวอื่น ๆ ได้


วัตถุประสงค์ : เพื่อหาค่าคงตัวของดิน

-ความดันด้านข้างของดินอยู่กับที่ (Earth Pressure at Pest)
-ความดันคราก (Yield Pressure)
-ความดันวิบัติ (Failure Pressure)
-สัมประสิทธิ์ค่าแรงต้านชั้นดิน (Coefficient of Subgrade Reaction)
-โมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of Eladsticity)

อุปกรณ์ :  ประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ
1. แผงควบคุม (Control Panel) อยู่บนดิน
2. หัววัด (Sonde) หย่อนลงหลุมเจาะที่ความลึกทดสอบ


Nakliyat

  • 30 ต.ค. 2557