รายละเอียด รอบรู้งานทดสอบ

 Cone Penetration Test (CPT) หรือการเจาะหยั่งด้วยหัวกรวย
รายละเอียด

ปัจจุบันการทดสอบในสนาม โดย Cone Penetration Test (CPT) เริ่มแพร่หลาย โดยใช้เพื่อสำรวจดินในสนาม (Site Investigation), การจำแนกชนิดของดิน (Soil Classification) และ ออกแบบทางด้านปฐพีกลศาสต (Geotechnical Engineering) 

การทดสอบ CPT สามารถทดสอบได้ผลที่รวดเร็วและราคาค่าทดสอบถูกกว่าวิธีการเจาะสำรวจ  อีกทั้งยังสามารถรู้ค่า Cone Bearing, qc และค่า Sleeve Friction, fs ตลอดความลึกที่ทำการสำรวจ


การให้บริการทดสอบ CPT มีทั้งแบบ Mechanical Cone และแบบ Electrical Cone ซึ่งสามารถทดสอบ โดยน้ำหนักกดทับได้สูงถึง 20 MN/m2 โดยใช้เครื่องกดแบบไฮดรอลิคกดหัว Cone ลงไปในดิน

สำหรับ CPT Electrical จะประกอบด้วยชุดเครื่องมือหลัก 3 ส่วน คือ 1.หัว Cone ไฟฟ้า 2. Depth Encoder หรือชุดวัดค่าสัญญาณต่างๆ เข้าสู่ 3. Data Logger ที่แสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Tip Resistance, Local Friction, Friction Ratio, Pore Pressure และ Inclination เป็นต้น

 


 

  • 30 ต.ค. 2557