รายละเอียด รอบรู้งานทดสอบ

 วัตถุประสงค์ของการติดตั้งเครื่องมือธรณีเทคนิค
รายละเอียด

1. เพื่อตรวจสอบการออกแบบ (Design Verification) จะใช้เครื่องมือวัดในการตรวจสอบข้อสมมุติฐานที่ใช้ในการออกแบบ (Design Assumption) และตรวจสอบสมรรถนะของงานที่ได้ทำนายไว้ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดในช่วงแรกของโครงการ อาจใช้ปรับปรุงการออกแบบในช่วงต่อไปได้
2. เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Control) จะใช้เครื่องมือในการตรวจผลกระทบของการก่อสร้าง ข้อมูลที่ได้จากการอ่านเครื่องมือวัด จะช่วยให้วิศวกรสามารถตัดสินใจว่าควรทำการก่อสร้างได้เร็วเพียงใด โดยไม่เสี่ยงต่อการวิบัติ
3. เพื่อควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จะใช้เครื่องมือวัดในการกำกับสภาพการทำงานในโครงการ และใช้เป็นเงื่อนไขในข้อกำหนดของการควบคุมงานก่อสร้างได้
4. เพื่อความปลอดภัย (Safety) จะใช้เครื่องมือวัดเป็นอุปกรณ์เตือนภัยล่วงหน้าเนื่องจากการวิบัติที่ใกล้จะเกิดขึ้น เพื่อให้มีเวลาสำหรับดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของพื้นที่ทำงานได้ทัน และมีเวลาสำหรับแก้ไขความเสียหายได้

  • 26 ส.ค. 2557