คณะกรรมการบริหาร

Hacked By Ropik
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณณัฐมนต์ กัมปนานนท์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณชูชาติ เกียรติขจรกุล
ที่ปรึกษาประจำส่วนธุรกิจ และผู้จัดการโครงการ
คุณพินิจ ธรรมธรสิริ
ที่ปรึกษาประจำส่วนธุรกิจ และผู้จัดการโครงการ
คุณสมชัย จิระนภากุลวัฒน์
ที่ปรึกษาประจำส่วนธุรกิจ และผู้จัดการโครงการ
คุณอรรณพ ติยะจามร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
คุณพรนภิส สุดโต
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด
คุณอานันท์ ออประยูร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจเครื่องมือวัดทางธรณีเทคนิค
คุณภูมินทร์ ทรงไพบูลย์
ผู้จัดการฝ่ายงานบริหารและควบคุมการก่อสร้าง
คุณธนบัตร เอื้อวรกุลชัย
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจทดสอบเสาเข็ม
คุณนภัสพงศ์ จงใจวาณิชย์กิจ
รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนธุรกิจสำรวจ และทดสอบโครงสร้างพื้นฐาน
คุณชลิต อินทรัตน์ชัยกิจ
รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนธุรกิจตรวจวัดงานวิศวกรรมโยธา
คุณจุลเศรษฐ์ กฤษณะภักดี
รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนธุรกิจทดสอบโครงสร้าง