รายละเอียด กิจกรรม

 ตรวจสุขภาพประจำปี 2563
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริษัท เอส ที เอส ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563 โดยมีแพทย์และทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 มาให้บริการตรวจร่างกายพนักงานที่ได้ทำงานกันมาตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของพนักงานอย่าต่อเนื่อง ให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษาสุขภาพ และเพื่อช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้
.
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่ดีของพนักงานเทียบเท่ากับการพัฒนาองค์กร โดยพนักงานทุกท่านได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพเป็นอย่างดี

#STS #STSGroup

  • 29 ก.ค. 2563