รายละเอียด กิจกรรม

 ภาพบรรยากาศการพากย์เสียงของฝ่ายงานบริหารและควบคุมการก่อสร้าง บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ใน Video Presentation โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง( Central Lab)
รายละเอียด

ภาพบรรยากาศการพากย์เสียงของฝ่ายงานบริหารและควบคุมการก่อสร้าง บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ใน Video Presentation โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง( Central Lab)
เนื่องจากปัจจุบันการคมนาคมขนส่งถือเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญต่อทุกภาคส่วนในประเทศ และต้องอาศัยห้องปฏิบัติการในการศึกษา ทดสอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งในปัจจุบันห้องปฏิบัติการในประเทศไทยมีลักษณะกระจัดกระจาย อุปกรณ์เครื่องมือทดลองไม่สมบูรณ์กับข้อกำหนดของการทดลอง ทำให้ต้องส่งตัวอย่างไปทดลองที่หน่วยงานอื่น หรือต่างประเทศ ดังนั้นกรมทางหลวงจึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทางนี้ขึ้น เป็นศูนย์พัฒนาความรู้ เทคโนโลยีวัสดุ การออกแบบ การก่อสร้าง การบำรุงรักษา ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นระบบ รองรับการพัฒนาการคมนาคมขนส่งของประเทศในอนาคต โดยทางกรมทางหลวงได้มอบหมายให้บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง และจัดทำ Video Presentation เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจที่รวดเร็วขึ้น

  • 19 มิ.ย. 2563